Boekhoudbureau
H. van Bockel

PRIVACYVERKLARING

Deze Privacyverklaring betreft de omgang met persoonsgegevens van Boekhoudbureau H. van Bockel als Verwerkingsverantwoordelijke.

Contactgegevens


 Boekhoudbureau H. van Bockel

 Dotterbloemstraat 25 E, 3053 JV Rotterdam

 Postbus 35047, 3005 DA Rotterdam

 Algemeen mailadres: info@vanbockel.nl

 010 - 4189510

Waarom wij Persoonsgegevens verwerken


 Boekhoudbureau H. van Bockel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om de dienstverlening zoals met u is overeengekomen voor u te verrichten;
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen ten behoeve van de dienstverlening aan u of voor onszelf;

Persoonsgegevens die wij verwerken
Boekhoudbureau H. van Bockel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. Persoonsgegevens worden meest door uzelf aan ons verstrekt. Voor zover wij Persoonsgegevens over u verkrijgen door het raadplegen van openbare registers informeren wij u daarover in onze verslaglegging en/of rapportages

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam- en adresgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer(s)
 • BSN-nummer
 • Gegevens over personen of organisaties waarmee u contact onderhoudt en die relevant zijn voor uw belastingaangifte
 • Persoonsgegevens van derden die zijn ingesloten in de door u aangeleverde (financiële) documenten en administratie
Voor een correcte dienstverlening is het noodzakelijk om Persoonsgegevens aan Boekhoudbureau H. van Bockel te verstrekken.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

 Boekhoudbureau H. van Bockel werkt niet op basis van geautomatiseerde besluitvorming en werkt niet met profilering.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Boekhoudbureau H. van Bockel bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om die doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verwerkt. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens die wij op basis van een opdrachtrelatie verwerken ten behoeve van het voeren van de financiële administratie en daaraan gerelateerde werkzaamheden, het opstellen van jaarrekeningen of het doen van belastingaangiften, geldt dat wij na beëindiging van deze opdrachtrelatie de persoonsgegevens die wij in het kader van onze wettelijke bewaarplicht nog nodig hebben (o.a. uw persoonsgegevens zoals opgenomen in onze debiteurenadministratie) zeven jaar bewaren.
 • Persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van de met u afgesproken dienstverlening bewaren wij gedurende zeven jaar, om in het kader van toetsingen vanuit beroepsorganisaties of van mogelijke klachten te kunnen verantwoorden hoe wij de door u aan ons verstrekte opdrachten hebben uitgevoerd en om u desgewenst ook na het beëindigen van de opdrachtrelatie nog behulpzaam te kunnen zijn, wanneer u vragen krijgt van bijvoorbeeld de belastingdienst die betrekking hebben op de periode waarin u een opdrachtrelatie met ons had.
 • Persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen in het kader van aan u verstrekte informatie over onze dienstverlening, zonder dat er een opdrachtrelatie is of is ontstaan, bewaren wij maximaal 12 maanden, of korter als duidelijk is dat geen opdrachtrelatie zal ontstaan.

Delen van persoonsgegevens met derden
Boekhoudbureau H. van Bockel deelt uw persoonsgegevens met derden voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening. Denkt u daarbij aan instanties als de Belastingdienst, banken of Notarissen.

 Boekhoudbureau H. van Bockel gebruikt Verwerkers met wie wij een Verwerkersovereenkomst sluiten, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Boekhoudbureau H. van Bockel gebruikt op haar website alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Boekhoudbureau H. van Bockel. U heeft het recht om de gegevens die door u aan ons zijn verstrekt over te dragen. Daartoe dient u bij ons een verzoek in om uw persoonsgegevens in een computerbestand aan u, of aan een ander binnen een door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdragen van uw persoonsgegevens of het intrekken van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen aan Boekhoudbureau H. van Bockel via het bovenstaande postadres of mailadres.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, zullen wij uw identiteit controleren voordat wij op een verzoek kunnen ingaan. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand, op uw verzoek. Wanneer wij (deels) niet aan uw verzoek kunnen voldoen dan motiveren wij dat. Uw rechten kunnen worden beperkt op basis van in de AVG vastgestelde gronden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Boekhoudbureau H. van Bockel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Vragen of klachtenn

Heeft u vragen over privacy of de omgang met persoonsgegevens door Boekhoudbureau H. van Bockel kunt u die altijd stellen.
U kunt ook altijd contact opnemen met de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijzigingen

Boekhoudbureau H. van Bockel kan deze privacyverklaring wijzigen. De actuele versie is altijd beschikbaar via de website. 
Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Rotterdam, 21 april 2022Home